Alfresco – Giải pháp quản lý yêu cầu

Quản lý dữ liệu yêu cầu bảo hiểm

Trong quá trình xử lý những yêu cầu bồi thường bảo hiểm, sự đa dạng của dữ liệu yêu cầu cũng như khối lượng yêu cầu lớn có thể làm bạn choáng ngợp. Dịch vụ Dữ liệu Thông minh (Intelligent Content Services) của Alfresco sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Sự phát triển, gia tăng của quá trình xử lý yêu cầu bồi thường bảo hiểm song song với sự phát triển và gia tăng về số lượng cũng như sự đa dạng của phương tiện số liên quan đến quá trình điều tra và bắt đầu yêu cầu. Điều này dẫn tới  sự gia tăng đáng kể dữ liệu phi cấu trúc như video và hình ảnh bên cạnh văn bản thông thường.

Các hệ thống xử lý yêu cầu hiện có của các công ty bảo hiểm thiếu nhiều khả năng quản lý dữ liệu trong khi khả năng này là yếu tố cần thiết để đảm bảo tính hiệu quả của việc nhập, lưu trữ và phân tích dữ liệu. Những giải pháp thủ công thường tốn thời gian và chi phí.