Trang chủ Tin tức & sự kiện Chứng từ điện tử có giá trị là bản gốc khi nào?

Chứng từ điện tử có giá trị là bản gốc khi nào?

Nghị định 165/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính đã quy định cụ thể về giá trị pháp lý của chứng từ điện tử. Một trong những vấn đề quan trọng được Nghị định đề cập đến chính là vấn đề: những biện pháp để chứng từ điện tử có giá trị là bản gốc.

Cụ thể, tại điều 5, Nghị định 165/2018/NĐ-CP quy định, chứng từ điện tử có giá trị là bản gốc khi được thực hiện một trong các biện pháp sau:

  • Chứng từ điện tử được ký số bởi cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khỏi tạo chứng từ điện tử và cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm liên quan theo quy định của pháp luật chuyên ngành
  •  Hệ thống thông tin có biện pháp bảo đảm toàn vẹn chứng từ điện tử trong quá trình truyền gửi, nhận, lưu trữ trên hệ thống; ghi nhận cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đã khởi tạo chứng từ điện tử và cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm liên quan đã tham gia xử lý chứng từ điện tử và áp dụng một trong các biện pháp sau để xác thực cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi tạo chứng từ điện tử và cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm liên quan tham gia xử lý chứng từ điện tử: xác thực bằng chứng thư số, xác thực bằng sinh trắc học, xác thực từ hai yếu tố trở lên trong đó có yếu tố là mã xác thực dùng một lần hoặc mã xác thực ngẫu nhiên.
  • Biện pháp khác mà các bên tham gia giao dịch thống nhất lựa chọn, bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu, tính xác thực, tính chống chối bỏ, phù hợp với quy định của Luật giao dịch điện tử.

>> Xem thêm: Chứng từ điện tử được chuyển đổi từ chứng từ giấy có giá trị như chứng từ giấy không?

Bài viết cùng chuyên mục