Công cụ quy tắc kinh doanh (Business Rules Engine)

Các quy trình mạnh mẽ 

Xây dựng các quy tắc kinh doanh dễ dàng như vẽ trên bảng hoặc gửi một email.

Tận dụng lợi thế của hàng nghìn tùy chọn cho các kiểu và loại quy tắc hoặc tạo của riêng bạn:

 • Quy tắc phát biểu (Statement Rules)
 • Bảng sự thật (Truth tables)
 • Quy tắc ma trận (Matrix Rules)
 • Chuỗi quy tắc DMN (DMN Rule Chains)
 • Bộ quy tắc (Rule Sets)
 • Quy tắc biểu đạt (Expression Rules)
 • Quy tắc thứ tự (Sequential Rules)
 • Mở rộng quy tắc (Rule Extensions)

Bộ quy tắc 

Quản lý những quy tắc phức tạp với nhóm các quy tắc có chức năng chia nhỏ sự phức tạp thành các quy tắc riêng lẻ được sử dụng riêng lẻ. Bạn thậm chí có thể thêm hoặc bớt các quy tắc dựa trên những điều kiện nhất định.

Sử dụng quy tắc, Đầu vào và kết quả

Sử các quy tắc Quyết định để tự động hóa quy trình và tương tác, làm cho các biểu mẫu có tính tương tác hơn, thêm các chứng năng bảo mật và nhiều hơn thế nữa.

Kiểm tra và gỡ lỗi tích hợp

Lập trình viên kiểm tra và gỡ lỗi tất cả các thành phần ứng dụng (quy tắc, luồng, biểu mẫu) trong cùng một giao diện đồ họa mà các ứng dụng được xây dựng.

Hiệu suất & dung lượng cao

 • Có khả năng xử lý hàng tỷ quy tắc mỗi giờ
 • Được thiết kế và điều chỉnh để quản lý các nhu cầu xử lý hàng loạt, truy cập hàng triệu dữ liệu đánh giá và hồ sơ
 • Bao gồm hồ sơ được tạo sẵn cung cấp dữ liệu điều chỉnh hiệu suất 
 • Có thể được sử dụng trong môi trường có độ sẵn sàng cao, được phân nhóm theo chiều dọc và theo chiều ngang