Quản trị dịch vụ CNTT (ITSM)

  • Quản lý vấn đề: Cho phép một tổ chức thực hiện phân tích nguyên nhân gốc rễ của một hoặc nhiều sự cố tương tự.
  • Quản lý tài sản: Cung cấp khả năng hiển thị đầy đủ tất cả các tài sản CNTT của một tổ chức.
  • Thay đổi cách quản Lý: Cung cấp một mô hình thay đổi để thực hiện các thay đổi lớn trong cơ sở hạ tầng CNTT.
  • Quản lý sự cố: Cho phép một tổ chức nắm bắt phản hồi ban đầu đối với sự cố hoặc yêu cầu dịch vụ của khách hàng.
  • Quản lý tính sẵn có: Giúp một tổ chức tối ưu hóa khả năng dịch vụ CNTT của mình.
  • Cấp độ dịch vụ: Giúp duy trì một mức độ cam kết nhất định khi cung cấp dịch vụ CNTT.
  • Quản lý dự án: Giúp thực hiện một bổ sung mới cho cơ sở hạ tầng CNTT một cách có trật tự.
  • Quản lý tri thức: Giúp một tổ chức tạo ra một kho giải pháp cho các vấn đề đã biết