Quản trị vận hành CNTT (ITOM)

  • Phát hiện các sự cố (hoặc các phát sinh, rủi ro có khả năng xảy ra): thông qua việc giám sát các giao dịch ứng dụng theo ngữ cảnh người dùng chủ động (người dùng ảo) và theo ngữ cảnh người dùng thực.
  • Xác định mức độ ưu tiên xử lý các sự cố: thông qua mức độ tác động của các sự cố này lên các dịch vụ kinh doanh.
  • Cô lập các sự cố: nhằm giảm thiểu thời gian xử lý và tăng cường hiệu suất các giao dịch
  • Chẩn đoán sự cố
  • Khắc phục các sự cố: thông qua các tác vụ sửa lỗi được tự động hóa
  • Ngăn ngừa các phát sinh tiềm năng trong suốt vòng đời hoạt động của ứng dụng.