Trục tích hợp, chính quyền điện tử

Cyberlotus với các sản phẩm đã được kết nối với dịch vụ công trực tuyến góp phần tham

gia vào trục tích hợp chính quyền điện tử

trục tích hợp điện tử
  • CyberBill: Giải pháp và dịch vụ hóa đơn điện tử
  • CyberTax: Dịch vụ Thuế điện tử
  • CyberCare: Dịch vụ bảo hiểm xã hội điện tử
  • Chữ ký số

Ngoài ra Cyber Lotus đã triển khai các giải pháp đáp ứng yêu cầu chính phủ điện tử như:

e-Office, cổng thông tin e-Portal, ESB, Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, dân cư…