Định danh và xác thực điện tử

Xác thực tập trung (SSO)

Tăng trải nghiệm người dùng bằng cách giảm tối đa số lần đăng nhập trên các nền tảng hệ thống website của doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm
giai phap 2

Giải pháp của chúng tôi

Cung cấp các giải pháp SSO khác nhau trên nền tảng cloud bao gồm ManageEngine Identity Manager và Okta SSO, cũng như triển khai theo mô hình On-Premise là CyberSSO

me
okta 1
cyberSSO
woman touching smart technology holographic interface

Giải pháp Single Sign-On (SSO)

Single Sign-On, là cơ chế cho phép người dùng có thể truy cập nhiều trang web, ứng dụng mà chỉ cần đăng nhập một lần. Một khi đã được định danh ở một trang website A, thì cũng sẽ được định danh tương tự ở website B mà không cần lặp lại thao tác đăng nhập.

Đặt lịch tư vấn

Giải pháp CyberSSO

Cơ chế hoạt động SSO

setting
Hệ thống nhận dạng liên kết

Hệ thống nhận dạng liên kết( Federated Identity Glossary) là nơi tập trung và liên kết thông tin người dùng. Có 4 yếu tố nền tảng cấu thành nên hệ thống này:

  • Xác thực (Authentication)
  • Phân quyền (Authorization)
  • Trao đổi thông tin người dùng (User attributes exchange)

Quản lí người dùng (User management).

Xác thực

Kiểm tra thông tin đăng nhập và tiến hàng định danh người dùng.

Phân quyền

Phân quyền dựa trên thông tin định danh để kiểm tra quyền truy cập của user.

Trao đổi thông tin người dùng

Mỗi hệ thống con sẽ cần và lưu trữ các thông tin khác nhau của người dùng, tuy nhiên sẽ có các thông tin bị lặp lại, ví dụ như tên, họ…. Do đó, cần có một nơi để tổng hợp lại các thông tin này, và trao đổi cho các hệ thống con.

Quản lí người dùng

Admin có thể quản lí người dùng bằng các thao tác thêm, sửa, xóa… ở các hệ thống con.

Single sign-on là một phần của hệ thống nhận dạng liên kết, có liên quan chặt chẽ với việc xác thực thông tin người dùng. Nó sẽ định danh người dùng, và sau đó chia sẻ thông tin định danh được với các hệ thống con.

Ưu điểm giải pháp SSO

Đặt lịch tư vấn