Sản phẩm

Đồng hành cùng sự phát triển công nghệ, gia tăng tốc độ chuyển đổi số thành công, thúc đẩy doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với chính phủ điện tử.

Hoá đơn điện tử CyberBill

Thuế điện tử CyberTax

Phần mềm Hóa đơn điện tử
xCyber Bill

Phần mềm Văn bản điện tử

xCyber Doc

Phần mềm Hợp đồng điện tử
xCyber Contract

 Phần mềm hóa đơn đầu vào

xCyber BillStore

 Phần mềm Quản trị nhân lực

xCyber HCM