Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội “thanh trừng” nhiêu văn bản quy phạm pháp luật

bai bo van ban quy pham phap luat

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành vào ngày 30/9/2022 vừa qua. Cập nhật ngay những điều cần lưu ý trong bài viết dưới đây cùng CyberLotus nhé!

Các văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ toàn bộ thuộc các lĩnh vực:

 1. Lĩnh vực Quan hệ lao động và tiền lương (Thông tư số 28/2005/TT-LĐTBXH ngày 04/10/2005; Thông tư số 12/2007/TT-LĐTBXH ngày 02/8/2007; Thông tư số 37/2009/TT-LĐTBXH ngày 16/11/2009; Thông tư số 03/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2011; Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015);
 2. Lĩnh vực Việc làm (Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014; Thông tư số 07/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2015; Thông tư số 16/2015/TT-BLĐTBXH; Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016; Thông tư số 44/2016/TT-BLĐTBXH);
 3. Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước (Thông tư liên bộ số 24/TT-LB ngày 19/9/1994; Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP ngày 11/7/2007; Thông tư liên tịch số 16/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 04/9/2007; Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008; Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG ngày 06/12/2013);
 4. Lĩnh vực Giảm nghèo (Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/3/2016; Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016; Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016);
 5. Lĩnh vực Trẻ em (Thông tư số 29/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2008 về khám chữa bệnh cho trẻ em);
 6. Lĩnh vực Người có công (Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014; Thông tư số 36/2015/TT-BLĐTBXH ngày 28/9/2015; Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013; Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014.);
 7. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (Thông tư số 21/2010/TT-BLĐTBXH ngày 05/8/2010; Thông tư số 34/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/11/2010 ; Thông tư liên tịch số 41/2010/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2010);
 8. Lĩnh vực khác (Thông tư số 03/2013/TT-BLĐTBXH ngày 19/02/2013 về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Lao động – Thương binh và Xã hội).
 9. Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội:

Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 (áp dụng từ ngày 01/01/2016) quy định Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH đối với đối tượng áp dụng theo quy định tại Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và Nghị định số 134/2015/NĐ-CP;

Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/7/2016 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2016) hướng dẫn Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP ngày 15/06/2016.

Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 (có hiệu lưc thi hành từ ngày 11/02/2017; áp dụng kể từ ngày 01/01/2017) quy định Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH.

Thông tư 18/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 (có hiệu lực từ ngày 15/8/2017; áp dụng từ ngày 01/7/2017) hướng dẫn Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 điều 1 Nghị định 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017.

Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 (có hiệu lực từ ngày 15/8/2017; áp dụng từ ngày 01/7/2017) quy định Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH.

Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 (có hiệu lực từ ngày 15/02/2019; áp dụng từ ngày 01/01/2019) quy định Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH.

Các văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ một phần thuộc các lĩnh vực:

 1. Lĩnh vực Người có công (Mục 1, Mục 2, Mục 3, Mục 4, Mục 5, Mục 6 Chương I; Điều 24, khoản 1 Điều 26 Mục 7 Chương I; Mục 8, Mục 9, Mục 10, Mục 11, Mục 12 Chương I; Chương II; Điều 52, Điều 53 Chương III Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013) ;
 2. Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước, việc làm (Điều 8, Điều 9 Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018);

Lời kết

Trên đây là những cập nhật mới nhất về việc hủy bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, các chủ doanh nghiệp, tổ chức cần lưu ý để tiết kiệm thời gian trong công tác thực hiện các thủ tục hành chính nhé!

Nef Digital SEOON